Ondřej Blaho

1983/Prague/Brno/Czech republic

Biography

Aktivně fotím od roku 2015 a od začátku mě fascinuje sledování lidí v různých, často i zcela obyčejných situacích. Mám od svých snímků dvě očekávání – měly by zachytit drobný okamžik v cizím životě a zároveň dát divákovi dost prostoru na to, aby si velkou část příběhu mohl domyslet již on sám. Svět, jak ho vidím já, ale někde čeká na doplnění konec a jinde začátek.

          Mám rád dokumentární fotografii, street, ale stejně tak i abstrakce a surrealismus, portréty zajímavých žen a mužů. A to vše se snažím ve své práci propojovat. Trávím dlouhé hodiny nad ikonickými snímky plnými sytých barev od Steve McCurryho, obdivuji stínohry Antonína Kratochvíla, ironický a cynický humor Elliota Erwitta a smysl pro okamžik tak, jak ho zachytil a popsal Henri Cartier-Bresson. Jednou bych si přál fotit alespoň trochu jako oni.

          Má dosavadní práce spočívá v několika projektech s různým zaměřením. „24 Hours“ se soustředí na street fotografii, momentky, to vše v černobílém provedení a během let čím dál tím víc s důrazem na výtvarnou stránku. Projekt „Faces of“ je oproti tomu vyveden z velké části v barvě a spočívá v pouličních portrétech pořízených po krátké domluvě s objektem a pouze za využití přirozeného světla. Projekt „Potraits“ je naopak vysoce stylizovaný a začal vznikat v covidovém roce 2020, kdy se ulice vyprázdnily, lidé si zakryli tváře rouškami a hranice se uzavřely. Zde jsem v největší míře zapojil postprodukci a výsledkem tří let snažení je i publikace „Osmnáct“, která vychází v druhé polovině roku 2023. Spíše okrajovým projektem jsou pak „The Corners“, v barvě zachycené kouty různých míst a měst během mích cest.

          Vedle již zmiňované publikace „Osmnáct“ v roce 2023 vychází rovněž sborník „24 Hours“, představující výběr fotografií ze stejnojmenného projektu z let 2020 až 2023.

I’ve been actively photographing since 2015 and since the beginning I’ve been fascinated by watching people in various, often quite ordinary situations. I have two expectations from my images – they should capture a small moment in someone’s life and at the same time give the viewer enough space to figure out a large part of the story on their own. The world as I see it, however, is waiting to be completed in some places at the end and in others at the beginning.
 
          I like documentary and street photography, but I also like abstraction and surrealism, portraits of interesting women and men. And I try to combine all these in my work. I spend long hours on Steve McCurry’s iconic images full of rich colours, admiring Antonín Kratochvil’s steno-photographs, Elliot Erwitt’s ironic and cynical humour and the sense of the moment as captured and described by Henri Cartier-Bresson. One day I would like to photograph at least a little like them.
 
          My work so far consists of several projects with different focuses. „24 Hours“ focuses on street photography, snapshots, all in black and white and over the years more and more with an emphasis on the artistic side. The „Faces of“ project, by contrast, is largely in color and consists of street portraits taken after a brief discussion with the subject and using only natural light. The „Potraits“ project, on the other hand, is highly stylized and began in the covid year 2020, when the streets emptied, people covered their faces with veils and borders closed. This is where I have been most involved in post-production, and the result of three years of effort is the publication „Eighteen„, which will be released in the second half of 2023. And last and rather peripheral project is „Corners„, corners (of course) of different places and cities captured in colour during my travels.
       
          In addition to the aforementioned publication „Eighteen„, the photobook „24 Hours“ will be published in 2023, presenting a selection of photographs from the project of the same name from 2020 to 2023.
 
 
Gear: Leica Q2, Sony A7IV
SW: CaptureOne, NikCollection, PS

Awards & Exhibitions

London Photograph Awards, Platinum Winner "One more..."
2023
IPA, Official selection, People/Children portrait "Sadness under Mask"
2022
2022, otištěno v časopise "Digitální Foto"
2022, CafePrah, Brno
2022, Nemonice U Milosrdných, Brno
2022, Cafe Mezzanine, Brno
2022, vystaveno v Minneapolis, USA
2022
MonoAwards, Honorable mention, Abstract "Queen and her finger crown"
2021
2021
2021
ShootTheFrame, Finalist, "Shoot the face"
2021/04
ShootTheFrame, Finalist, "Shoot the face"
2021/02
IPA, Honorable mention, "Street portrait"
2020
WPE, Silver award, Street photography
2020
Fotostart, "Otcovská láska" top 20
2020, vystaveno v Paláci Akropolis, Praha
Photocrowed.com, 2nd place "Portraits"
2020